لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

افتتاح رسمی کارخانه شیرضا توسط جناب آقای قبادیان معاون وزیر صنعت

افتتاح رسمی کارخانه شیرضا توسط جناب  آقای  قبادیان معاون وزیر صنعت در تاریخ 4 مهر 1396 انجام شد